english
ПОЧЕТНА
УСЛУГИ
ЗА НАС
ПАРТНЕРИ
РЕФ.ЛИСТА
ОВЛАСТУВАЊА
КОНТАКТ

 

 

БЕЗБЕДНОСТ И ЗДРАВЈЕ
ПРИ РАБОТА

 

УСЛУГИ

 • Проценка на ризик на сите различни работни места според важечката систематизација во компанијата;
 • Изработка на Концепт за изјава за безбедност на компанијата, како траен акт кој го потпишува работодавачот;
 • Изработка и спроведување Програми за обука на вработените за безбедно извршување на работата и издавање Потврди за вработените за извршената обука;
 • Обука за ракување и сертификација на ракувачи со: вилушкари, кранови и сите видови дигалки;
 • Изработка на План за евакуација во вонредни ситуации според проценка на загрозеност, со оперативно тактичко дејствување;
 • Изработка на Елаборат за заштита од пожари, експлозии и опасни материи.
 • Изготвување на План за безбедност при работата на ризични работни места (градилиште, металска индустрија, земјоделие и.т.н.);
 • Испитување и сертифицирање на стабилност и исправност на скеле;
 • Имплементација на OHSAS 18001:2007 и оценување на Системот за управување со безбедност и здравје при работа (OHSAS);

Контакт: Марија Исјановска

ИСПИТУВАЊЕ НА РАБОТНАТА СРЕДИНА

Физички штетности 
 • Мерење на бучава и вибрации во работна средина
 • Мерење на микроклиматски услови (релативна влажност, температура, провев)
 • Мерење на осветлување
 • Мерење на јонизирачко зрачење (површинска контаминација)

Хемиски штетности 
 • Мерење на инхалирачка и респирабилна прашина (во работни услови)

Контакт: Душко Спироски

ФОРМУЛАРИ ЗА КЛИЕНТИ

ФОРМУЛАРИ ЗА КЛИЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА УСЛУГИ ЗА ИСПИТУВАЊЕ НА РАБОТНА СРЕДИНА ОД СТРАНА НА ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО

ТЕХНИЧКО ИСПИТУВАЊЕ

Периодичен преглед и контрола на опремата за работа (преси, стругови, рендиња, бор машини, дигалки и сл.)

Електрични мерења: 

 • отпор на заштитно електрично и громобранско заземјување;
 • електричен напон на допир;
 • електрична отпорност;
 • јачина на електрична струја.

ОВЛАСТУВАЊА


Решение бр.02-911 од 16.02.2015 година, од Министерството за труд и социјална политика на РМ за вршење на стручни работи:
 • проценка на ризик
 • концепт на изјава за безбедност
 • изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно работење
 • редовно тестирање и контрола на опремата за работа
 • периодични мерења на хемиски, физички штетности и на микроклиматските услови во работната средина.

Овластувања од 16.02.2015 од МТСП на РМ согласно исполнетите услови од Правилникот за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни правното и физичкото лице за вршење на следните стручни работи: 
 • (Ев.бр.198 Проценка на ризик
 • (Ев.бр.199) Концепт на изјава за безбедност
 • (Ев.бр.200) Изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно работење<
 • (Ев.бр.201) Редовно тестирање и контрола на опремата за работа
 • (Ев.бр.202) Периодични мерења на хениски, физички штетности и на микроклиматските услови во работната средина.
 • Сертификат за Акредитација на Инспекциско тело за тестирање на штетности во работна и животна средина (МКС ISO/IEC 17020:2012 од ИАРМ)