english
ПОЧЕТНА
УСЛУГИ
ЗА НАС
ПАРТНЕРИ
РЕФ.ЛИСТА
ОВЛАСТУВАЊА
КОНТАКТ

Овластувања

 

Акредитации и овластувања

 • Сертификат за акредитација и Опсег Бр.ИТ-018 за МКС ISO/IEC 17020, тип А на Инспекциското тело– од ИАРМ (30.06.2014 со важност до 23.04.2017) (8.9; 8.9.1);
  • за лифтови, платформи, дигалки, виљушкари и транспортери;
  • испитувања на работната средина (микроклима, светлина, бучава);
  • испитување на бучава во животна средина;
  • отпор на заштитно заземјување на електрична и громобранска инсталација;
  • рударска техничка опрема за површинска експлоатација од 2014 година.
    • Решение за овластување за вршење оцена на сообразност, од Министерство за економија на РМ Бр.25-94 (од 19.09.2016) (8.10)
    • Решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања (прв, периодичен и вонреден преглед) на лифтови, транспортери, дигалки и индустриски транспортери, од Министерство за економија на РМ Бр.25-318/2 (26.01.2012) (8.11).
    • Решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања (прв, периодичен и вонреден преглед) на рударска техничка опрема од Министерство за економија на РМ Бр.25-143 (од 04.11.2014) (8.12).
 • Решение бр.02-911 од 16.02.2015 година, од Министерството за труд и социјална политика на РМ за вршење на стручни работи (8.16):
  • проценка на ризик,
  • концепт на изјава за безбедност,
  • изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно работење,
  • редовно тестирање и контрола на опремата за работа.
  • периодични мерења на хемиски, физички штетности и на микроклиматските услови во работната средина.
 • Овластувања од 16.02.2015 од МТСП на РМ согласно исполнетите услови од Правилникот за условите за вработените, организацијата, техничките и други услови кои треба да ги исполни правното и физичкото лице за вршење на следните стручни работи:
  • (Ев.бр.198 Проценка на ризик (8.17),
  • (Ев.бр.199) Концепт на изјава за безбедност (8.18),
  • (Ев.бр.200) Изработка и спроведување на програми за обука на вработените за безбедно работење (8.19),
  • (Ев.бр.201) Редовно тестирање и контрола на опремата за работа (8.20)
  • (Ев.бр.202) Периодични мерења на хениски, физички штетности и на микроклиматските услови во работната средина (8.21).
 • Решение за овластување на Централен завод за заштита при работа, заштита од пожари и експлозии и заштита на човековата околина – Скопје за вршење на определени стручни работи за заштита и унапредување на животната средина и природата (Сл.весник бр.37/99, Решение Бр.23-2899/3 од 15 јуни 1999 година) (8.8).
 • Сертификат за Акредитација на инспекциско тело за тестирање на штетности во работна и животна средина и Опсег Бр.ИТ-018 за МКС ISO/IEC 17020, на Инспекциското тело– од ИАРМ (30.06.2014 со важност до 23.04.2017) (8.13; 8.13.1).
 • Сертификат и Опсег за Акредитација на лабораторија за (МКС ISO/IEC 17025:2006 од ИАРМ) (8.14; 8.14.1) за:
  • тестирање на штетности во животна средина од 2013 година;
  • дозиметриски мерења – радијација на X и Y зраци на радиоактивни материјали и различни видови на опрема и уреди кои произведуваат јонизирачко зрачење од март 2016 година (8.14.2).

 

 • Лиценца за овластен стручен технички сервис (бр.13-38 од 31.03.2014 од Дирекција за радијациона сигурност на РМ) за дозиметриски мерења и мониторинг на работна средина - мерење гама зрачење на:
  • граница,
  • секундарни суровини (старо железо и други метали) и
  • на готови метални производи (слабови, лимови и друго),
   т.е. детекција на радиоактивни материјали. (8.15МК)
 • Сертификат за Стјуарт Инспект дооел Скопје за Универзална единица за заштита и спасување од Дирекцијата за заштита и спасување на РМ, март 2013