english
ПОЧЕТНА
УСЛУГИ
ЗА НАС
ПАРТНЕРИ
РЕФ.ЛИСТА
ОВЛАСТУВАЊА
КОНТАКТ

 

 

ЛАБОРАТОРИСКИ
УСЛУГИ

 

УСЛУГИ

Лиценцирана/акредитирана лабораторија за:

А) Дозиметриски мерења и мониторинг на работна средина-мерење на гама зрачење: на граница, на секундарни суровини (старо железо и други метали) и на готови метални производи (слабови, лимови и др.).

Б) Мерење на амбиентален дозен еквивалент, во медицина: рентген дијагностика, рентген терапија, примена на радионуклиди

В) Kонтрола на квалитет на рентген апарати во дијагностика:

  • радиографија;
  • радиоскопија
  • мамографија;
  • компјутерска томографија;
  • дентални рентген апарати;
  • мамографија;

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА КЛИЕНТИТЕ

Сите информации кои се добиени од клиентот се третираат како доверливи;
Доколку на барање на законските органи истите мора да се направат јавно достапни за тоа ќе биде информиран клиентот, освен ако известувањето не е забрането со закон.

Правилото за одлучување

Правилото за донесување на одлука за сообразност на резултатот е:
резултат + U горна гранична вредност
резултат – U долна гранична вредност
*Каде што U е мерната неодреденост на мерењето