english
ПОЧЕТНА
УСЛУГИ
ЗА НАС
ПАРТНЕРИ
РЕФ.ЛИСТА
ОВЛАСТУВАЊА
КОНТАКТ

 

 

ТЕХНИЧКИ ПРЕГЛЕД НА СИТЕ ВИДОВИ ДИГАЛКИ
И ЛИФТОВИ
– ИНСПЕКЦИСКО ТЕЛО

 

УСЛУГИ

Испитување на лифтови, дигалки, платформи, транспортери, ескалатори, виљушкари, уреди и постројки.

Оцена на сообразност, прв, периодичен и вонреден технички преглед на:

 • Лица; товар; и лица и товар;
 • Платформи за товар;
 • Платформи за подигање лица;
 • Платформи за лица со инвалидитет;
 • Ескалатори;
 • Подвижни ленти;
 • Крански, конзолни и портални дигалки;
 • Подвижни дигалки и дигалки монтирани на возило;
 • Вилушкари;
 • Индустриски транспортери.
 • Електроенергетски постројки и електрина опрема
  • Енергетски, мерни и регулациони Трансформатори
  • Трафостаници
  • Генератори и ротирачки електрични машини
  • Системи за заштита од атмосферски празнења (громобрани)
  • Заштитно заземјување
  • Нисконапонски електрични инсталации

ОВЛАСТУВАЊЕ

 • Сертификат за акредитација Бр.ИТ-018 за МКС ISO/IEC 17020:2012, тип А на Инспекциското тело за лифтови, дигалки, транспортери, рударски машини и т.н. – од ИАРМ (30.06.2014 со важност до 23.04.2017);
 • Решение за овластување за вршење оцена на сообразност, од Министерство за економија на РМ Бр.25-94 (од 19.09.2016)
 • Решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања (прв, периодичен и вонреден преглед) на лифтови, транспортери, дигалки и индустриски транспортери, од Министерство за економија на РМ Бр.25-5995/4 (10.07.2009) и Бр.25-318/2 (26.01.2012).
 • Решение за исполнетост на условите за вршење на технички прегледи и периодични испитувања (прв, периодичен и вонреден преглед) на рударска техничка опрема од Министерство за економија на РМ Бр.25-143 (од 04.11.2014)

ФОРМУЛАРИ ЗА КЛИЕНТИ

ФОРМУЛАРИ ЗА КЛИЕНТИ ПОТРЕБНИ ЗА АНГАЖИРАЊЕ НА ИНСПЕКЦИСКОТО ТЕЛО „СТЈУАРТ ИНСПЕКТ“ Д.О.О.Е.Л. – СКОПЈЕ:

 • Барање за вршење на технички преглед или оцена на сообразност на лифт (Образец 2.1);
 • Барање за вршење на технички преглед или оцена на сообразност на платформа (Образец 2.2);
 • Барање за вршење на технички преглед или оцена на сообразност на дигалка (Образец 2.3);
 • Барање за вршење на технички преглед или оцена на сообразност на транспортер (Образец 2.4);
 • Писмена изјава на подносителот на барањето (дека слично барање не е поднесено до друго независно правно лице) (Образец 2.5)
Потребни документи за доставување до Државниот инспекторат за техничка инспекција со цел за добивање на Употребна дозвола за техничката опрема:
 • Барање за ставање во употреба на техничка опрема;
  • Лифтови, платформи и транспортери за лица (ескалатори и подвижни скали) (Образец 2.6.1)
  • Сите видови дигалки, виљушкари и индустриски транспортери (Образец 2.4.2)
 • Известување за извршен технички преглед на техничка опрема.
  • Лифтови, платформи и транспортери за лица (ескалатори и подвижни скали) (Образец 2.7.1)
  • Сите видови дигалки, виљушкари и индустриски транспортери (Образец 2.7.2)
Лице за контакт: Душко Спироски